Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Kto może zostać partycypantem TBS?

2014-03-10

Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą - z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do użytkowania - Towarzystwo zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego.

Partycypantem może być:

- osoba fizyczna;

- pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników;

- osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę;

- powiat, gmina lub związek międzygminny.

Wynajem lokali użytkowych w Lublinie, ul. Cisowa 11